תקנון האתר

   תקנון האתר כללי

1.1 אתר האינטרנט www.biankini.co.il / www.biankini.com  הינו אתרו האינטרנט הרשמי של כפר הנופש     ביאנקיניים המלח (להלן: "החברה").
1.2 כל המשתמש באתר זה, מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה, וכי הוא מסכים בצורה חד משמעית לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו ו/או החברה.
1.3חלק מתוכן אתר זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
1.4 המשתמש מצהיר כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושה הבלעדי של החברה, כי לחברה שמורות זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו, כי הוא מתחייב להשתמש במידע באתר לשימושו האישי בלבד, ולא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע באתר, בין אם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צדדים שלישיים, ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה, למעט לצורך אישי בלתי מסחרי במידע.
1.5 המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודה או בשמה של החברה כבעלת זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר.
2. סיכונים ואחריות
2.1המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר אינטרנט כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.
2.2המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע.
2.3 המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין מראן במציאות.
2.4 המידע מוצג באתר כפי שהוא("as is") והחברה אינה אחראית להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינה אחראית כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. המשתמש לבדו יישא באחריות לאופן בו הינו עושה שימוש במידע.
2.5 החברה עושה הכול כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו. המידע הינו כללי בלבד, חלקי ומבוסס. החברה לא תישא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר, הן על ידי החברה והן על ידי צדדים שלישיים.
2.6 החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, או הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו (בין היתר לציוד החומרה ו/או התוכנה של המשתמש) או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכניו.
2.7החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.
2.8 החברה לא תישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש או על ידי כל צד שלישי אחר.
 3.  הזמנת אירוח
3.1 כללי
3.1.1 המשתמש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות.
3.1.2 הזמנת חדר/אירוח בכפר הנופש ביאנקיני ים המלח אפשרית באמצעות פנייה טלפונית למרכז ההזמנות של כפר הנופש בטלפון שמספרו: 02-9400266 או באמצעות אתר זה.
3.1.3 כל המזמין חדר באמצעות אתר זה, נדרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס' תעודת זהות או מס' דרכון ומס' כרטיס אשראי, וכן פרטים של כל המתארחים עימו.
3.2 פרטי רוכש השירותים
3.2.1בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר וביצוע ההזמנה כמפורט להלן, יידרש המשתמש להזין במערכת את פרטיו האישיים.
3.2.2 בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות וכל כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר, ו/או באחריות כלשהי במישרין או בעקיפין למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים באמצעות האתר.
3.2.3 הזנת פרטי רכישה כוזבים הינם עבירה פלילית ויינקטו כנגד מזיני פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם, לחברה ו/או לאתר ו/או למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
3.2.4 המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה הוא ייכלל במאגר המידע של החברה. החברה תהא רשאית להשתמש בפרטי הרכישה לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן כל אמצעי תקשורת אחר והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות.
3.3 אופן ההזמנה
3.3.1 המשתמש יבצע הזמנה באתר באמצעות כרטיס האשראי. התשלום יתבצע במזומן או בכרטיס אשראי עם קבלת החדרים.
3.3.2  לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי תשלח אל כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש הודעה על אישור קליטת ההזמנה.
3.3.4 הודעה זו יש להדפיס ולהביא עמכם לשם אישור על ביצוע ההזמנה. יודגש, כי פרטי כרטיס האשראי המוזנים דרך האתר נועדו לשם הבטחת ההזמנה בלבד.
4. תנאים והגבלות
4.1 המחירים באתר הינם בשקלים וכוללים מע"מ.
4.2 החברה רשאית לשנות בכל עת את תנאי הזמנת החדרים ואת מחירי החבילות.
4.3 החברה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. החברה תפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.
4.4 החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכול ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
4.5 אין כפל מבצעים והנחות. ט.ל.ח.
4.6 קבלה ופינוי חדרים: check inבימי חול: משעה 15:00 ובשבת או חג משעה 18.00. Check outבימי חול: עד השעה 11:00 בשבת או חג: פינוי עד השעה 16:00.
 

הגעה ו/או עזיבה לפני/לאחר השעות כאמור, כפופה לאישור מראש של הנהלת כפר הנופש וכרוכה בתשלום נוסף.
4.7 תינוק: עד גיל שנתיים. ילד: מגיל שנתיים ועד גיל 12.
4.8  התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד ואינן מחייבות את כפר הנופש ביאנקיני.
4.9 על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בירושלים.
5. ביטול הזמנה
5.1 דמי ביטול:
5.1.1 מרגע ביצוע ההזמנה ועד 14 ימי עסקים לפני מועד האירוח, יחויב הלקוח בדמי ביטול
בסך של 100 ₪ או 5% מערך ההזמנה הכולל לפי הנמוך מבניהם.
ביטול הזמנה מתחת ל-14 ימי עסקים לפני מועד האירוח יחויב הלקוח בדמי ביטול
בסך של 50% מערך ההזמנה הכולל.
ביטול הזמנה מתחת ל-7 ימי עסקים לפני מועד האירוח יחויב הלקוח בדמי ביטול
בסך של 100% מערך ההזמנה הכולל.
5.1.2דמי ביטול (מחירון מקדימים להזמין)
הזמנה ללא אפשרות החזר בחיוב מידי, ברגע ביצוע ההזמנה יחויב הלקוח ב- 100% מערך ההזמנה הכולל ללא אפשרות ביטול או דחיית ההזמנה.
 דרכי ביטול: מחלקת הזמנות טל' 02-9400266 שלוחה 1 / פקס: 02-9400033/
דוא"ל: resort@biankini.co.il / כתובת דואר: מועצה אזורית מגילות ד.נ 90666 . לאחר המשלוח, יש לוודא קבלת הפקס/דוא"ל/דואר במחלקת הזמנות.
 

6. בקשות שונות
6.1 הכנסת בעלי חיים לחדרי ושטחי כפר הנופש- מותרת ואין צורך להודיע מראש
6.2 אין להזמין אורחים נוספים מעבר לנקוב בהזמנה ללא קבלת הסכמת הנהלת החברה מראש. הבאת אורחים למתחם כפר הנופש ו/או שימוש בשירותיו בין ללינה ובין לאירוח ללא לינה תחויב בתשלום נוסף.
6.3 אין להוציא ציוד מחדרי האירוח והבקתות.
6.4 כפר הנופש לא מספק מגבות לבריכה ולחוף הים אלא רק לשימוש בחדרים לפי מספר האורחים.
6.5 חניה - בשפע חינם לאורחי כפר הנופש.
6.6 חל איסור מוחלט על הכנסת רמקולים ומערכות שמע מכל סוג שהוא לכל מתחם כולל חדרים.
6.7 כשרות האוכל במסעדה במקום - כשר בהשגחת הרבנות -בקעת הירדן.
6.8  אינטרנט אלחוטי - חינם בכל רחבי כפר הנופש.
6.9 אורחים המגיעים לבקרכם מחויבים בתשלום יומי מלא.
7.  שמירת המקום
7.1 המזמין מתחייב בשמו ובשם כל שאר המתארחים עמו לשמור על המקום ולא לגרום כל נזק במזיד או ברשלנות לאתר, לרבות כל הציוד שבו, הן בכפר הנופש והן בגינה שמסביב.
7.2 המזמין מאשר כי במקרה של נזק כלשהו, יחויב כרטיס האשראי דלעיל במלוא עלות הנזק.
 

שהות נעימה!