תקנון אתר

 

 

תקנון האתר – כפר הנופש ביאנקיני

 1. כללי:
  1. אתר biankini.co.il הינו אתר אינטרנט המספק, בין היתר, מידע אודות  כפר הנופש ביאנקיני, השירותים הניתנים על ידי האתר, המחירים, המבצעים, חבילות הנופש, האירוח ועוד וכמפורט באתר (להלן: "האתר").
  2. האתר הינו בבעלותו הבלעדית של כפר הנופש ביאנקיני ע.מ. 055928915.
  3. האתר הינו בתחזוקת והפעלתה השוטפת של חברת סימפלקס ח.פ 513788489 (להלן: "מפעילת האתר").
  4. הזמנת אירוח באמצעות האתר (להלן: "השירותים") הינו הליך השקול להזמנת חופשה בכל אמצעי אחר. מובהר בזאת כי בנוסף ניתן לבצע הזמנה במוקד ההזמנות של האתר בטלפון 02-9400266.
  5. הרוכש ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר ו/או כל אדם המשתמש או הרוכש או המזמין באתר (להלן: "הרוכש" ו/או "המשתמש" ו/או "המזמין") מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו.
  6. השימוש באתר (כהגדרתו לעיל), לרבות מילוי טפסים אלקטרונים באתר ו/או ביצוע הזמנה באמצעות האתר ו/או הזמנה של אי אילו מן השירותים הניתנים על ידי מפעילת האתר מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או כפר הנופש ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
  7. תנאי התקנון חלים על שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
  8. כל התמונות המוצגות באתר הינן לשם ההמחשה בלבד- מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של המשתמש ו/או מודפסות ע"י המשתמש מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה של כפר הנופש ו/או השירותים ו/או יחידות האירוח ו/או כל שאר מתקני האתר המוצגים בתמונות לבין מראם במציאות.
  9. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.
  10. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.
  11. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בתקנון בלבד ולא ישמשו לשם פרשנותו.
 2. תנאי השימוש באתר:
  1. הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה, והוא פתוח לכל גולש.
  2. הזמנת שירותים באתר הינה בכפוף לעמידה בתנאים המצטברים שלהלן: (1) המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; (2) למשתמש מלאו 18 שנים לפחות; (3) המשתמש הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט; (4) המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הבאות: ויזה כ.א.ל, ויזה אלפא, דיינרס קלאב, אמריקן אקספרס, ישראכרט ומסטרקרד; (5) המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או דרכון בתוקף.
  3. חלק מהשירותים הניתנים באתר כפופים להשלמתו של הליך הרשמה, במסגרתו יידרש המשתמש, בין היתר, לאשר את הסכמתו לתנאי השירות ולהוראות תקנון זה, וכן למסור פרטים מזהים אודותיו בכפוף לדין ומרצונו החופשי.
  4. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה לרכוש באתר.
  5. האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
  6. השארת פרטים ו/או רכישה באתר, בכפוף להסכמת הגולש, כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.
  7. האתר רשאי לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי לכניסה לאתר ובכלל זה התחברות לאתר דרך הפייסבוק ו/או רשת חברתית אחרת ו/או פלטפורמה אחרת.
  8. כפר הנופש לא יהא אחראי על תוכנו ומהותו של המידע המוצג והמפורסם באתר שמקורו בצדדים שלישיים כלשהם, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד כפר הנופש בשל כך.
  9. המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר כרוך בסיכונים רבים, הן בשל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בשל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.
  10. אין לעשות שימוש באתר או בתכניו למטרות מסחריות או כל שימוש אחר, למעט כמפורט בתקנון זה, שלא באישורו הכתוב, מראש, של כפר הנופש. יובהר למען הסר ספק כי המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר זה אך ורק לשם הזמנת ורכישת השירותים ו/או קבלת מידע מכפר הנופש.
  11. מתן השירות יתאפשר בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של כפר הנופש וכפר הנופש לא יהא אחראי לכל נזק מכל מין ו/או סוג שהוא כתוצאה מאיחור ו/או עיכוב במתן השירות ו/או אי-מתן השירות ו/או כתוצאה משימוש באתר ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו, ובכלל זה מלחמה, שביתה או השבתה, פעולות חבלה, הפרעות לסדר הציבורי, מעשה או מחדל של צד שלישי או מגבלות שהוטלו  על ידה, חוקים, תקנות, צווים או הוראות ממשלתיות אחרות, מגבלות ביטחוניות, מגיפה, סגר או נסיבות אחרות שאינן בשליטתו, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי כפר הנופש ו/או האתר ו/או מי מטעמם בקשר לאמור לעיל.
  12. הנהלת כפר הנופש עושה הכל כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו והוא משמש מידע כללי בלבד, חלקי ומבוסס בין היתר על נתונים שהנהלת כפר הנופש רכשה מצדדים שלישיים.
 3. השימוש באתר:
  1. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
  2. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
  3. אין לקשר לאתר כל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים כל פעילות המנוגדת לחוק.
  4. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתרים ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא ("AS IS") כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת ("Status Bar") בדפדפן המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;
  5. האתר רשאי לדרוש את ביטולו של כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי ובמקרה זה לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.
  6. האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. האחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, היא על מבצע הקישור בלבד.
  7. על הגולש לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו, שותפיו העסקיים או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תקנון זה. בנוסף, ישפה המשתמש את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שנמסרו על ידו לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצע לאתר.
 4. שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:
  1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, ו/או המראה ו/או העיצוב של האתר, את היקפם וזמינותם של השירותים באתר, יהיה רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים על פי החלטתו. כמו כן, האתר יהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.
  2. שינויים כאמור יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה לגולשים באתר כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
  3. האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.
 5. רכישת שירותים באתר:
  1. הנהלת כפר הנופש רשאית למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית הנהלת כפר הנופש לחסום גישתו אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:
   1. אם בעת השארת פרטים ו/או רכישה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים ו/או כוזבים במתכוון;
   2. במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
   3. אם לדעת הנהלת כפר הנופש המשתמש הפר תנאי מתנאי תקנון זה;
   4. במקרה שנעשה שימוש באתר בניסיון להתחרות באתר;
   5. אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים לגלוש ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.
   6. אם לדעת מפעילת האתר ו/או הנהלת כפר הנופש, המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העשויים לפגוע במפעילת האתר ו/או בכפר הנופש ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות מפעילת האתר.
   7. אם לדעת מפעילת האתר ו/או הנהלת כפר הנופש, המשתמש עשה שימוש לא חוקי באתר ו/או עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
   8. כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
  2. מובהר כי השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד, המעוניין להזמין אירוח ו/או להזמין שירות מהאתר הינו לצורך שימושו הפרטי בלבד ולא על מנת למכור את האירוח המוצע ו/או את השירותים המוצעים הלאה במכירה קבוצתית ו/או במכירה סיטונאית ו/או במכירה המונית ו/או הזמנה של למעלה מ-6 (שישה) חדרים לאותו מועד אירוח. שימוש באתר שלא באופן פרטי יזכה את החברה ו/או את מפעילת האתר לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותן על פי כל דין כנגד מבצע המכירה הקבוצתית כאמור.
 6. ביצוע ההזמנה:
  1. ניתן לבצע באתר הזמנה של שירותי אירוח ולשלם עליה באופן נוח, קל ומאובטח.
  2. התשלום בגין רכישת שירות באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי השייך לרוכש או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום.
  3. בנוסף להוראות התקנון יחולו גם הוראות תקנון חברת הסליקה או אמצעי התשלום האחר. על אף האמור לעיל, האתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים לנרשמים, והכל על-פי שיקול דעתו הבלעדי.
  4. במהלך ביצוע ההזמנה תוצע למשתמש האפשרות להצטרף למועדון הלקוחות של כפר הנופש וזאת בכפוף להסכמתו בלבד. (לפרטים בדבר מועדון הלקוחות ראו סעיף 11 לתקנון זה).
  5. הזמנה תהא שלמה, מלאה ומאושרת רק לאחר שהמשתמש קיבל הודעת מערכת המאשרת את נכונות ההזמנה על כל פרטיה (להלן: "אסמכתא"). על המשתמש להדפיס את האסמכתא שתשמש אישור לביצוע הזמנתו, ולהציגה בפני פקיד הקבלה בעת הגעתו לכפר הנופש ביאנקיני.
  6. כפר הנופש לא ישא בכל אחריות מכל מן וסוג שהוא, במישרין או בעקיפין, למקרה בו פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת ו/או נקלטו באופן חלקי ו/או לכל בעיה טכנית, מכל מן וסוג שהוא, ו/או לכל בעיה אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש את השירותים באמצעות האתר.
  7. מובהר כי הנהלת כפר הנופש ו/או מפעילת האתר ו/או מי מבעליהן ו/או מי מנהליהן ו/או מי מעובדיהן ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראים, בכל אופן שהוא, לטעות שתתבצע על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות אך לא רק, טעות בבחירת חבילת האירוח, תאריך, מספר מיטות, ארוחות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי המשתמש דרך האתר, והמשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כלפיהם.
  8. מתן פרטי כרטיס האשראי במערכת ההזמנות נעשית לשם בטחון בלבד, ככל שלא מופיע ו/או נדרש אחרת, בין במסגרת ההזמנה ובין על ידי החברה ככל שלא הופיע אחרת כאמור, התשלום עבור הרכישה יתבצע ישירות לכפר הנופש, ביום ההגעה, או בהתאם לדרישת הנהלת כפר הנופש.
  9. על האף האמור בסעיף 8‎.6 לעיל, "בעונה רגילה", "תקופות שיא" ו"חגי ישראל" כהגדרתן בסעיף 9.4 להלן, תהא הנהלת כפר הנופש רשאית לחייב מראש את הרכישה (עלות החופשה), וזאת בהודעה למשתמש. לעניין מחירון "מקדימים להזמין" כהגדרת בסעיף 9.3, להלן, תחייב הנהלת כפר הנופש מראש את המזמין בשווי ההזמנה הכולל, ביום ביצוע הרכישה וזאת ללא כל הודעה למשתמש.
  10. המחירים המפורסמים באתר הינם בשקלים חדשים בלבד, כוללים מע"מ ומיועדים לישראלים בלבד.
  11. הזמנת חופשה לתושבי חוץ, בעלי אזרחות זרה, במחיר דולרי/יורו/שקל, יהיו עפ"י מחירי המחירון העדכניים לתקופת ההזמנה וללא מע"מ. רוכש שאינו אזרח או תושב ישראלי יידרש להציג בעת הגעתו לקמפ את הדרכון שברשותו ואת אישור הכניסה לארץ בכדי ליהנות מפטור המע"מ.
  12. אזרח ישראלי אשר יבצע הזמנת תייר יחויב במע"מ על פי הדין החל בישראל. המס הנדרש (מע"מ) ישולם לחברה, ביום ההגעה, או בהתאם לדרישת הנהלת כפר הנופש.
 7. תשלומים:
  1. המשתמש יהא רשאי לשלם בתשלומים, בהתאם למדיניות תנאי התשלום של כפר הנופש, כמפורט להלן:
   1. רכישה בסך של עד 1,000 ש"ח – שני תשלומים שווים ללא ריבית.
   2. רכישה בסך של מעל 1,000 ש"ח – מתשלום אחד ועד שלושה תשלומים שווים ללא ריבית.
  2. תשלום במזומן יבוצע בכפוף לכל דין, לרבות בהתאם להוראות חוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"ח-2018.
 8. מדיניות ביטול הזמנה על ידי הרוכש:
  1. "ביטול/שינוי הזמנה" – ביטול או שינוי הזמנה על ידי הרוכש, בפנייה לכפר הנופש, בכפוף לדין ולתנאי תקנון זה, לאחר שהרוכש ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר או דרך מוקד ההזמנות של כפר הנופש בטלפון 02-9400266, ולאחר שהרוכש קיבל אסמכתא, על פי תנאיה ותנאי התקנון במלואו.
   בהודעת ביטול או שינוי הזמנה יש לציין את שם הרוכש שהזמין את החופשה ואת מספר האסמכתא של ההזמנה.
  2. פנייה לכפר הנופש לצורך ביטול או שינוי הזמנה כאמור לעיל, תעשה בכל אחת מהדרכים הבאות:
   1. בטלפון למחלקת הזמנות שמספרו 02-9400266
   2. בדואר אלקטרוני בכתובת [email protected]
   3. באתר האינטרנט של כפר הנופש – ביטול ההזמנה יתאפשר מכל עמוד בית דרך הקטגוריה "תיק ההזמנות שלי" בחלקו התחתון של עמודי הבית, המשתמש יידרש להזין במקום המתאים שם משתמש (כתובת דוא"ל) וסיסמא שקיבל יחד עם אישור ההזמנה.

   לאחר הזנת שם משתמש וסיסמא יתאפשר ביצוע ביטול ההזמנה באמצעות כפתור "ביטול", וזאת במידה וההזמנה עומדת בתנאי הביטול של התקנון. ביטול ההזמנה מותנה במדיניות ביטול שהוגדרה בתקנון זה. במידה וההזמנה אינה עומדת בתנאי הביטול, וכפתור הביטול אינו מופיע ב"תיק ההזמנות שלי", יש לבטלה על ידי יצירת קשר עם כפר הנופש באמצעות פניה למחלקת הזמנות בדואר אלקטרוני: [email protected] או טלפון: 02-9400266.

  3. ביטל או שינה משתמש את רכישתו בהתאם לאמור לעיל, התאריך הקובע לביטול הרכישה ו/או לשינוייה יהיה מועד קבלת המייל במשרדי כפר הנופש או מועד ביצוע שיחת הטלפון ואישור הנציג הטלפוני בכתב. במידה ויום קבלת ההודעה בכתב הינו יום מנוחה בישראל, ייחשב מועד בקשת הביטול או השינוי ביום העבודה הראשון שלאחריו.
 9. דמי ביטול:
  1. דמי ביטול בעונה רגילה, קרי ביטול במהלך החודשים ינואר ועד יולי (לא כולל יולי) ומחודש ספטמבר ועד דצמבר (כולל דצמבר), למעט בתקופות שיא ו/או חגי ישראל (כהגדרתם להלן בסעיף 9.4), כאשר ההזמנה כולה נעשתה באמצעות מכר מרחוק כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981:
   1. במקרה של ביטול הזמנה שנעשתה בתוך 14 ימים מיום אישור ההזמנה (יום קבלת האסמכתא), ובלבד שנותרו יותר מ-7 ימי עסקים עד למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 ₪ (מאה שקלים) או בסך של 5% (חמישה אחוז) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מבניהם, וזאת כמתחייב בחוק הגנת הצרכן.
   2. ככל שתתקבל בקשה לביטול הזמנה, "בעונה רגילה", שלא בהתאם למניין הימים הקבוע בחוק הגנת הצרכן, יחויב המזמין דמי ביטול כדלהלן:
    1. במקרה של ביטול הזמנה שנעשתה פחות מ-7 ימי עסקים טרם מועד האירוח (ללא קשר לפרק הזמן שחלף ממועד ההזמנה), תגבה הנהלת כפר הנופש (או מי מטעמה) מהמזמין, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לכפר הנופש על ידי המזמין, דמי ביטול בסך עלות של לילה אחד עבור כל יחידת אירוח שבוטלה.
    2. במקרה של ביטול הזמנה או אי הגעה לכפר הנופש במועד הקבוע על פי ההזמנה, תגבה הנהלת כפר הנופש (או מי מטעמה) מהמזמין (לרבות מסוכנות נסיעות), באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לכפר הנופש על ידי המזמין, דמי ביטול בסך 100% (מאה אחוז) משווי ההזמנה הכולל.
   3. דמי ביטול בתקופות שיא וחגי ישראל, קרי ביטול במהלך החודשים יולי ואוגוסט (לעיל ולהלן: "תקופות שיא"), בערבי חג, חג וחוה"מ לרבות בראש השנה, סוכות, פסח, שבועות ויום העצמאות (לעיל ולהלן: "חגי ישראל"), כאשר ההזמנה כולה נעשתה באמצעות מכר מרחוק כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981:
    1. במקרה של ביטול הזמנה שנעשתה בתוך 14 ימים מיום אישור ההזמנה (יום קבלת האסמכתא), ובלבד שנותרו יותר מ-7 ימי עסקים עד למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 ₪  (מאה שקלים) או בסך של 5% (חמישה אחוז) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מבניהם, וזאת כמתחייב בחוק הגנת הצרכן.
    2. ככל שתתקבל בקשה לביטול הזמנה, "בתקופות שיא" ו/או "בחגי ישראל", שלא בהתאם למניין הימים הקבוע בחוק הגנת הצרכן, יחויב המזמין דמי ביטול כדלהלן:
     1. במקרה של ביטול הזמנה שנעשתה לאחר 14 ימים מיום אישור ההזמנה (יום קבלת האסמכתא), אך פחות מ-14 ימי עסקים טרם מועד האירוח, תגבה הנהלת כפר הנופש (או מי מטעמה) מהמזמין, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לכפר הנופש על ידי המזמין דמי ביטול בסך עלות של לילה עבור כל יחידת אירוח שבוטלה.
     2. במקרה של ביטול הזמנה או אי הגעה לכפר הנופש ביאנקיני במועד הקבוע על פי ההזמנה, תגבה הנהלת כפר הנופש (או מי מטעמה) מהמזמין (לרבות מסוכנות נסיעות), באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המזמין דמי ביטול בסך 100% (מאה אחוז) משווי ההזמנה הכולל.
    3. דמי ביטול למזמינים – "מחירון מקדימים להזמין", קרי הזמנה במחיר מוזל בהנחה קבועה של 10% מהמחירון הבסיסי.
     1. בעת ביצוע ההזמנה תגבה הנהלת כפר הנופש (או מי מטעמה) מהמזמין, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המזמין, את שווי ההזמנה הכולל. ללא אפשרות דחיית ההזמנה או ביטולה.
     2. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לאחר ביצוע ההזמנה על ידי המזמין לפי "מחירון מקדימים להזמין", לא יינתן החזר כספי עקב ביטול או דחיית ההזמנה מכל סיבה שהיא, בלי קשר למועד ביצוע ההזמנה או למועד ההגעה כפי שמופיע בהזמנה.
    4. הגדרת חגים ותקופות שיא:
     1. "חגי ישראל" – לפי מועדם בלוח השנה העברי לרבות בערבי חג, חג, חוה"מ, ראש השנה, סוכות, פסח, שבועות ויום העצמאות.
     2. "תקופות שיא" – חודשי הקיץ (יולי – אוגוסט).
     3. "עונה רגילה" – כל מה שלא בגדר תקופות שיא ו/או חגי ישראל.
 10. מדיניות ביטול מכירה על ידי כפר הנופש ביאניקיני:
  • הנהלת כפר הנופש תהא רשאית שלא לאשר את בקשת ההזמנה ו/או לבטל את ההזמנה במידה ונעשתה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתצטרך להסביר את החלטתה, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד כפר הנופש בעניין זה.
  • הודעה על ביטול ההזמנה או אי קבלת ההזמנה ו/או הבקשה כאמור תימסר למשתמש ו/או לרוכש, והנהלת כפר הנופש תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש ותשיב לו כל סכום ששולם בגין החופשה שרכש, ככל ששולם.
 11. שעות קבלה ופינוי יחידות אירוח – צימרים/סוויטות סולטן/סוויטות מתחם החלומות/וילה ארמון מרוקאי (להלן: "יחידת אירוח"):
  1. קבלת יחידת אירוח בימים ראשון עד שישי הינה החל מהשעה 15:00, וקבלת יחידת אירוח בשבת ו/או בחג תהא בסמוך לשעת צאת השבת או החג (אך לא לפני השעה 18:30).
  2. פינוי יחידת אירוח בימים ראשון עד שישי הינו עד השעה 11:00, ופינוי יחידת אירוח בשבת ו/או בחג עד השעה 15:00.
   1. אורח המעוניין לבצע עזיבה מאוחרת, קרי פינוי יחידת אירוח לאחר השעה 11:00 (ביום חול) או לאחר השעה 15:00 (בשבת ובחג) ולא יאוחר מהשעה 16:00 (ביום חול) או מהשעה 20:00 (בשבת ובחג), יוכל לעשות זאת במועד ההגעה לכפר הנופש (מועד "הצ'ק אין") בפנייה לצוות הקבלה. אישור בקשה כאמור הינה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת כפר הנופש, כפופה לתפוסת האתר, לאישור הנהלת כפר הנופש, ותחויב בתוספת תשלום בסך של 200 ₪ (מאתיים שקלים) עבור כל יחידת אירוח. מובהר בזאת, כי לאורח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד הנהלת כפר הנופש ו/או מי מטעמם בגין חיוב כאמור, ובפנייתו לכפר הנופש ולמי מעובדיו בבקשה לביצוע עזיבה מאוחרת מביע האורח הסכמתו לחיוב חשבונו בדמי העזיבה המאוחרת כאמור.
   2. במקרה בו לא אישרה הנהלת כפר הנופש ו/או אישרה הנהלת כפר הנופש עזיבה מאוחרת כאמור בסעיף 11.2.1 לעיל, והאורח איחר בפינוי יחידת האירוח לאחר שעת הפינוי המקסימלית שבסעיף 11.2.1 של אותו היום, יחויב האורח בתשלום נוסף בגין איחור כאמור, שיחושב לפי תעריף לינה מלא של לילה נוסף בקמפ בהתאם למחירון כפר הנופש התקף באותה עת.
 12. מועדון "כפר הנופש ביאנקיני":
  1. על מנת להצטרף למועדון הלקוחות של כפר הנופש, יש למלא את הפרטים הנדרשים בטופס המתאים המופיע באתר. רוכש אשר הצהיר על חברותו במועדון הלקוחות יהיה זכאי להטבות בהתאם למדיניות כפר הנופש, כגון: הנחות, עדכונים בדואר אלקטרוני על מבצעים ואירועים מיוחדים, מתנות ועוד, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת כפר הנופש.
  2. רוכש אשר הינו חבר מועדון של כפר הנופש ביאניקיני יזכה להטבות ולהנחות, המוענקות לחברים במועדון, בעת הזנת פרטי הרכישה. הרוכש מחויב להציג תעודה מזהה וקוד מועדון בעת הגעתו לכפר הנופש על מנת להיות זכאי לקבל את ההנחה אשר ניתנה לו בעת ביצוע ההזמנה. במידה ואין ביכולת המשתמש להזדהות כחבר מועדון בעת ההגעה לכפר הנופש, ההנחה אשר קיבל בעת ביצוע ההזמנה תבוטל והוא יחויב בתשלום המחיר המלא, על פי המחירון התקף באותה עת.
  3. מובהר בזאת כי אין כפל מבצעים והנחות, וכי ההנחות התקפות יהיו בהתאם לתקנון המועדון.
  4. יודגש כי חבר מועדון לקוחות אינו זכאי לקבל הנחות נוספות על ההנחות הקבועות במחירי הלינה אשר מפורסמות מפעם לפעם על ידי הנהלת כפר הנופש באתר, אלא אם נאמר אחרת.
  5. מובהר ומוסכם, כי בהתאם להוראות החוק, הנהלת כפר הנופש תהא רשאית לשלוח עדכונים בדואר אלקטרוני לכל משתמש שיצטרף באמצעות האתר למועדון הלקוחות של כפר הנופש, וזאת באמצעות הרשאה ספציפית ברישום למועדון הלקוחות, והמשתמש מסכים כי לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה.
  6. למען הסר ספק מובהר כי, תנאי ההצטרפות למועדון, ההטבות המגולמות במועדון וכן פרטים נוספים ניתן למצוא בקישור הבא: https://www.biankini.co.il/club-members. יובהר כי תקנון זה ותקנון מועדון משלימים זה לזה, ואין באחד כדי לגרוע על השני.
 13. קניין רוחני:
  1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות כפר הנופש בלבד, או בבעלות צד שלישי, שהרשה לכפר הנופש לעשות שימוש על פי דין בתכנים אלו ובכלל זה שותפיו העסקיים של האתר.
  2. הסימנים המסחריים והאייקונים, לרבות הלוגו, המוצגים באתר זה (להלן: "הסימנים המסחריים") רשומים כדין כזכויות יוצרים של כפר הנופש, וחל איסור לעשות שימוש בסימנים המסחריים לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מראש ובכתב של הנהלת כפר הנופש.
  3. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי הגולשים לאתר.
  4. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.
  5. המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודו או בשמו של כפר הנופש כבעל זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר מטעמו.
  6. סימני המסחר, צילומים, תמונות תכנים ומודעות הפרסומת של שותפיה העסקיים של האתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם מראש ובכתב.
  7. בכדי לקשר ו/או להציג את האתר biankini.co.il באתרים אחרים על גבי רשת האינטרנט, כך שהאתר יהיה "אתר מקושר" יש לקבל מהנהלת כפר הנופש אישור מראש ובכתב.
 14. מדיניות פרטיות:
  1. האתר מכבד את פרטיות הלקוחות.
  2. בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת הרשמתך לאתר, האתר אוסף מידע מסוים אודות המחשב שלך, אשר באמצעותו הנך מבקר ומבצע פעולות באתר. המידע נאסף באופן אוטומטי (לרבות באמצעות שימוש ב "Cookies") והוא עשוי לכלול כתובות IP, סוג דפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן הגלישה והכלי בו הנך משתמש למטרת הגלישה, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת (המידע הנמסר בעת ההרשמה והמידע הנאסף על ידי האתר כאמור בפסקה זו יכונו יחד: "המידע הנאסף באתר"). המידע הנאסף באתר עשוי לשמש את האתר לצרכים הבאים:
   1. לספק לך שירותים ולשפר את האתר ו/או את השירותים;
   2. תפעולו התקין של האתר;
   3. לנתח את ולנהל את האתר באופן תקין;
   4. שיפור שירות הלקוחות של האתר;
   5. ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר לאתר או לשירות;
   6. בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר באתר מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;
   7. בכדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;
   8. בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי האתר בנוגע למוצרים אותם האתר מספק;
   9. בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר האתר עורך מעת לעת.
  3. האתר ו/או מי מטעמו לא יגלו ו/או ימכרו כל מידע הנאסף באתר לכל צד שלישי כלשהו, וזאת למעט למי מטעמם להם הם מספקים את המידע הנאסף באתר אך ורק לצורך מתן שירות והשלמת הליך רכישה שבוצע באתר, ואשר אף הם מחויבים להגנה מלאה על סודיות המידע הנאסף באתר.
  4. יחד עם זאת, האתר ו/או מי מטעמו יהיו רשאים להעביר מידע הנאסף באתר לצדדים שלישיים (למעט מידע רגיש כגון פרטי אשראי, מספרי תעודות זהות וכיו״ב) בכל אחד מהמקרים הבאים:
   1. ניתנה לכך הסכמתך מראש ובכתב;
   2. האתר ו/או מי מטעמו נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט;
   3. על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של האתר ו/או מי מטעמו בכל הנוגע לאתר זה;
   4. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין האתר אשר תחייב חשיפת הפרטים;
   5. אם תפר את התקנון של האתר או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר כלשהו עם האתר, פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;
   6. בכל מקרה שהאתר יסבור, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
   7. שיתוף רשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל, טאבולה ואחרים;
   8. כמו כן, יתכן שהאתר יעביר לצדדים שלישיים מידע סטטיסטי כללי בלבד, שאינו אישי או פרטי, לגבי השימוש באתר, כגון המספר הכולל של המבקרים באתר זה ובכל עמוד של האתר וכן שמות הדומיין של נותני שירות האינטרנט של המבקרים באתר;
   9. אם האתר ימוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על מדיניות פרטיות זו.
  5. חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בו.
  6. הנהלת כפר הנופש לא תעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר ולא תעשה כל שימוש בפרטי אמצעי התשלום של המשתמש אלא לביצוע תשלום בגין רכישה אותה ביקש המשתמש לערוך.
  7. ידוע למשתמש, כי כל הפרטים, הנתונים, הידיעות והמסמכים שמסר ו/או ימסור להנהלת כפר הנופש או למי מטעמה או לכל גורם אחר המבצע רכישה, לרבות פרטיו האישיים יכול שיוזנו במאגר מידע הרשום על שמו של כפר הנופש, בכפוף לאמור בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן, בהתאמה: "מאגר המידע" ו-"חוק הגנת הפרטיות"). המשתמש מצהיר כי כל הפרטים הנ"ל נמסרו על ידו מרצון ובהסכמה מלאה, מבלי שחלה עליו חובה חוקית לעשות כן.
  8. ידוע למשתמש כי הנהלת כפר הנופש ו/או מי מטעמה עשויים לפנות אליו בעתיד בדיוור ישיר על בסיס הנתונים המפורטים במאגר מידע כאמור לרבות בעניינים שאינם נוגעים לתקנון זה, וכן לפנות אליו בהצעות שיווקיות ו/או פרסומיות מכל מין וסוג שהוא באמצעי הדיוור השונים, הכל בכפוף לחוק הגנת הפרטיות ובהתאם להוראות הדין (להלן: "הפניות"). מובהר כי המשתמש זכאי, לפי דרישתו, להימחק ממי מבין מאגרי המידע של כפר הנופש ו/או של מי מטעמו או להורות כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע וכל אלה באמצעות מתן הודעה מפורשת בכתב לחברה, תוך ציון דרישתו להימחק ממאגר המידע. כמו כן מובהר בזה, כי למשתמש שמורה הזכות, ככל שאינו מעוניין בקבלת הפניות, לבקש את הסרת שמו מרשימת התפוצה למשלוח הפניות (בין היתר, באמצעות סימון הרובריקה המתאימה בהודעות הדוא"ל שתישלחנה (אם תישלחנה) אליו או באמצעות דואר רשום או במייל להנהלת כפר הנופש בכתובת: [email protected].
  9. עוד ידוע למשתמש שמידע שנמסר על ידו כאמור לעיל, יכול ויוזן גם במאגר מידע נוסף שהנהלת כפר הנופש מחזיקה בו (ככל ומחזיקה), המשמש לשירותי דיוור ישיר שלה ושל מי מטעמה – ויכול שהנתונים ישמשו את הנהלת כפר הנופש ו/או מי מטעמה, בכפוף למגבלות הדין והוראות חוק הגנת הפרטיות.
 15. סמכות שיפוט:
  1. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ולא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
  2. סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הנובע או הקשור בתקנון זה נתונה אך ורק לבתי המשפט במחוז ירושלים.
 16. כללי:
  1. מספר המקומות כפר הנופש הנו מוגבל וביצוע ההזמנה הינו על בסיס מקום פנוי בלבד, נכון למועד ביצועה.
  2. הנהלת כפר הנופש זכאית לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את כל המחירים המתפרסמים באתר בכל עת, והדבר יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי.
  3. הנהלת כפר הנופש תהא זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, וכל שינוי כאמור יהיה תקף מיידית מאותו רגע הפרסום והלאה ויחייב את המשתמש אלא אם נקבע אחרת במפורש.
  4. האירוח בכפר הנופש ביאנקיני הנו למבוגרים מעל גיל 18 בלבד; אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18 יתאפשר בליווי הורה בלבד בכל ימי הנופש.
  5. לעניין ההזמנה- "תינוק" – מי שגילו עד שנתיים. "ילד" – מי שגילו בין 2 – 12 שנים. "מבוגר" – מעל גיל 12.
  6. הזמנה ורכישה של שירותי אירוח באתר כפופה לאישור הרוכש כי כל מקבלי השירות: (1) בריאים וללא תסמיני קורונה ב-7 ימים האחרונים בטרם הגעה למתחם האירוח; (2) בעלי תעודת מתחסן ו/או תעודת מחלים ו/או בדיקה שלילית שבוצעה 72 שעות בטרם ההגעה למתחם האירוח; (3) לא נדרשים להיות בבידוד בתאריך האירוח; (4) יתנהגו בצורה הולמת ולא יפריעו לאורחים האחרים במהלך שהותם במתחמי האירוח.
  7. ללא אישור ההצהרות שפורטו לעיל לא תינתן האפשרות לרכוש שירותים באתר.
  8. המזמין מתחייב בשמו ובשם כל שאר המתארחים עמו לשמור על המקום ולא לגרום כל נזק או במזיד או ברשלנות לאתר, לרבות כל הציוד שבו, הן לשטח שמסביב והן ללקוחות האתר.
  9. המזמין מאשר כי במקרה של נזק כלשהו, יחויב כרטיס האשראי שמסר להנהלת כפר הנופש במלוא עלות הנזק.
  10. חל איסור מוחלט להכניס מערכות קול והגברה מכל סוג ולהשתמש בהן בשטח כפר הנופש ביאנקיני על כל חלקיו וביחידות האירוח. למפרים הוראה זו יוחרם הציוד באמצעות צוות האבטחה של המקום, ואף יוטל קנס כספי על מזמין האירוח.
  11. חל איסור מוחלט על הבערת אש מכל סוג, מלבד מנגלים באיזורים המותרים לכך, בשטח כפר הנופש על כל חלקיו וביחידות האירוח.
  12. אין להזמין אורחים נוספים מעבר לנקוב בהזמנה ללא קבלת הסכמת הנהלת כפר הנופש מראש ובכתב או במייל. הבאת אורחים למתחם כפר הנופש ו/או שימוש בשירותיו בין ללינה ובין לאירוח ללא לינה תחויב בתשלום נוסף, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר להנהלת כפר הנופש על ידי המשתמש.
  13. כפר הנופש ביאנקיני ממוקם באזור חקלאי ומטבע הדברים חשוף לזבובים, יתושים ובעלי חיים. עם זאת, הנהלת כפר הנופש עושה את המיטב בכדי למנוע ככל שניתן את נוכחותם בשטח בעזרת הדברה ירוקה. אנא הקפידו להיערך בהתאם ולהשתמש בתכשירי הגנה.
  14. כפר הנופש ו/או מפעילת האתר ו/או מבעליהן ו/או ממנהליהן ו/או מעובדיהן ו/או מי מהם או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לשרת, אשר באמצעותו עובד האתר, לרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מווירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה לאתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר, איחור ו/או עיכוב בקבלת המידע כתוצאה מעומסים בקווי תקשורת, שיבוש לרבות השמטה, שגיאה, אי דיוק או עדכניות המידע כתוצאה משיבוש ו/או מתקלה באמצעי תקשורת, חומרה, או התוכנה במערכות המחשב של המשתמש, החברה או מכל סיבה אחרת; ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת כפר הנופש ו/או מפעילת האתר ו/או מי מבעליהן ו/או מי ממנהליהן ו/או מעובדיהן ו/או מי מטעמם בקשר עם פגיעות כאמור.
  15. הנהלת כפר הנופש אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.
 17. צרו קשר:
  1. הנהלת כפר הנופש מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

   כתובת: מועצה אזורית מגילות ד.נ 9066600, צפון ים המלח

   טלפון: 02-9400266

   דוא"ל: [email protected]

 

 

כפר הנופש ביאנקיני – מאחלים לכם חווית נופש חלומית בצפון ים המלח !

כתובתנו – מועצה אזורית מגילות ד.נ 9066600 צפון ים המלח.